Členský príspevok

Výška členských príspevkov pre rok 2017 schválená Valným zhromaždením RHNB 24. 11. 2016

a) samospráva obce a mestá

Samospráva a limit

Suma v €

Obce do 1000 obyvateľov

200,00

obce od 1001 do 2000 obyvateľov

300,00

obce nad 2000 obyvateľov

500,00

Mestá – minimálne

3000,00

b) zaradenie do komory podľa predmetu činnosti – ostatné (podnikat.a nepodn. subjekty)

Komora

typ subjektu

Suma v €

č.1

Poskytovatelia ubytovacích služieb:

– hotel

– penzión, chata, rekreačné zariadenia,ubytovňa

 

Poskytovatelia stravovacích zariadení:

– reštaurácia, kaviareň,vináreň,bar, nočný klub

– cateringová spoločnosť

250,00

100,00

100,00

400,00

č.2

Cestovné agentúry a kancelárie

Sprievodcovia cestovného ruchu

100,00

60,00

č.3

MICE – kongres a incentívny turizmus

(akademická pôda, netradičné miesta, koncertné sály, kiná, divadlá, športové haly, výstaviská a pod., profesionálny organizátor konferencií, organizátor podujatí, podporný servis pre konferencie, poskytovateľ sprievodného programu)

200,00

č.4

– doprava, kultúra, relax, atrakcie, športoviská, wellnes

– vzdelávacie a výskumné inštitúcie, záujmové združenia, média, novinári píšuci o CR, prevádzkovatelia informačných systémov, galérie a múzeá)

– fyzické osoby

– právnické osoby (akciové spoločnosti, spol.s.r.o., kolektívny člen napr. obč.združ., kultúrne a spol.zariad.)

100,00

60,00

20,00

200,00

Dátum splatnosti členských príspevkov na rok 2017 stanovuje VZ RHNB do 25.2.2017.

Dokladom je výpis uznesenia VZ RHNB a faktúra na úhradu.

Schválené Valným zhromaždením RHNB dňa 24.11.2016 číslo uzesenia: 2/2016

Podpis štatutárneho zástupcu: Ján Holička, predseda P-RHNB


Výška členských príspevkov platné pre roky 2012 – 2016

Spôsob stanovenia výšky členského príspevku podľa:

a/ výšky počtu obyvateľov

obec s počtom obyvateľov do 1 000 200,00 €

obec s počtom obyvateľov od 1 001 do 2 000 300,00 €

obec s počtom obyvateľov od 2 001 do 3 000 400,00 €

obec s počtom obyvateľov od 3 001 do 4 000 500,00 €

obec s počtom obyvateľov od 4 001 do 5 000 800,00 €

obec s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000 1 200,00 €

obec s počtom obyvateľov od 10 001 do 20 000 1 600,00 €

obec s počtom obyvateľov nad 20 001 3 000,00 €

b/ zaradenia člena do komory i do prislúchajúcej skupiny podľa predmetu činnosti, ako je uvedené v tabuľke:

Poskytovatelia ubytovacích služieb,

poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb

 

Ubytovacie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klas. znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

triedy 4*, 5* v kategórii č. 1

– UZ < 50 izieb 400,00 €

– UZ < 100 izieb 500,00 €

triedy 1*, 2*, 3* v kategórii č. 1, 2

– UZ < 50 izieb 200,00 €

– UZ < 100 izieb 400,00 €

vo všetkých triedach v kategórii č. 3, 4, 5, 6, 7

– Penzión/turistická ubytovňa – 10,00 €/1 izba

– Kemping – 1,00 €/1 lôžko

vo všetkých triedach v kategórii č. 9

– UZ – 1,00 € /lôžko

– UZ – prázdninový byt – 100,00 €/byt

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb

– Reštaurácia stoličková kapacita-2.00€/stolička

– Kaviareň stoličková kapacita- 2.00€/stolička

– Bar/Nočný klub, Diskotéka

stoličková kapacita- 2.00€/stolička

– Cateringová spoločnosť 400,00 €

Cestovné kancelárie, cestovné agentúry a sprievodcovia cestovného ruchu

– Cestovné kancelárie a cestovné agentúry 100,00 €

– Sprievodcovia cestovného ruchu 20,00 €

MICE

Kongresový a incentívny turizmus

(MICE-Meetings/Incentives/Conferences/Events- Exhibitions)

– Konferenčné priestory (akademická pôda, netradičné miesta, koncertné sály, kiná, divadlá, športové haly, výstaviská a pod. 200,00 €

– Profesionálny organizátor konferencií, organizátor podujatí, podporný servis pre konferencie, poskytovateľ sprievodného programu 200,00 €

Doprava, kultúra, relax a atrakcie

ostatní členovia

(FO – fyzická osoba

PO – právnická osoba,

OZ – občianske združenie

 

 

– Dopravca (SAD) – 400,00 €

– Letisko – 400,00 €

– Požičovňa automobilov 200,00 €

– Požičovňa autobusov 200,00 €

– Taxislužba 100,00 €

– Kultúra, relax, atrakcie 60,00 €

– Umenie a zábava FO 30,00 €

PO 60,00 €

– Športoviská 200,00 €

– Galérie/múzeá a neziskové organizácie 20,00 €

– Relaxačné zariadenie-wellness centrum 100,00 €

– Kultúrne a spoločenské zariadenia 200,00 €

– Ostatní FO 20,00 €

PO 60,00 €

– Kolektívny člen (napr. OZ) 200,00 €

– Pridružený člen 20,00 €

– Vzdelávacie inštitúcie 60,00 €

X