Prihláška do OOCR RHNB

Tlačivo prihlášky pošleme na požiadanie. Akceptujeme aj skopírované tlačivo,ktoré musí obsahovať všetky náležitosti.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZA ČLENA OOCR Región HORNÁ NITRA – BOJNICE

(V SKRATKE RHNB )

Obchodné meno a právna forma (Názov organizácie) – PO, Titul, meno a priezvisko – FO

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Profil organizácie (potrebné uviesť aj druh organizácie1,produkt CR):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Sídlo (Trvalé bydlisko) ………………………………………………………………………………………………..

 Fakturačná adresa:………………………………………………………………………………………………………

 Mesto:…………………………………………. PSČ: ………………….

 IČO/RČ: ………………………. DIČ: ……………………………… Banka/číslo učtu: ………………………….

 

Zaradenie do komory (v zmysle Stanov2)………………………………………………………………….

  

 

Osoba oprávnená konať menom organizácie ………………………………………………………………

 Funkcia: ………………………………………………………………………………………………………………………

 Telefón: …………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………..

 Meno kontaktného zamestnanca: ……………………………………………………………………………….

 Funkcia: ………………………………………………………………………………………………………………………

 Telefón: ……………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………

Súhlasím/-me so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom nášho/môjho členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE po dobu trvania členstva a jeden rok od jeho ukončenia. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením člena o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu OOCR Región HORNÁ NITRA – BOJNICE. Tento súhlas člen udeľuje na základe poučenia o dobrovoľnosti a právach oprávnenej osoby v zmysle § 20 a nasl. zákona č. 428/2002 Z. z.

Týmto prehlasujem/-me, že som/sme sa oboznámil/-li so stanovami organizácie a s ich obsahom súhlasím/-me. Zároveň súhlasím/-me so štruktúrou členských príspevkov a ako budúci člen sa zaväzujem/-me plniť povinnosti vyplývajúce z môjho/nášho členstva podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení a stanov oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE..

Dátum ………………………… Podpis a pečiatka …………………………………….

1 napr.: obchodná spoločnosť – s.r.o., a.s., k. s. v.o.s., družstvo, fyzická osoba – podnikateľ, nepodnikateľ,záujmové združenie a pod.

2 Čl. X. Členstvo v Organizácii Stanov OOCR RHNB

X