Zásady hospodárenia RHNB

REGIÓN HORNÁ NITRA-BOJNICE, oblastná organizácia cestovného ruchu

Sládkovičova ul. č. 210/50, 972 01 Bojnice

ZÁSADY HOSPODÁRENIA
OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA-BOJNICE

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Zásady hospodárenia vymedzujú rozsah, spôsob hospodárenia a oprávnenie na vedenie účtovníctva oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA-BOJNICE (ďalej len organizácia) v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi.

2. Organizácia dbá o efektívne a hospodárne využívanie majetku a finančných prostriedkov v súlade so svojim poslaním a cieľmi.

3. Zásady hospodárenia organizácie, jeho zmeny a doplnky schvaľuje valné zhromaždenie organizácie na návrh predstavenstva organizácie.

4. Organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

5. Účtovným obdobím organizácie je kalendárny rok.

Článok II.

Zdroje príjmov

1. Organizácia hospodári s prostriedkami, ktoré nadobúda vo svojom mene.

2. Zdroje príjmov organizácie sú:

príjmy z členských príspevkov, schválených každoročne valným zhromaždením

príjmy z vlastnej činnosti,

dotácie zo štátneho rozpočtu

príjmy rozpočtov miest a obcí,

príjmy z projektov poskytovaných rôznymi subjektmi (nadácie, fondy, transfery…),

dary a sponzorské príspevky,

pôžičky, úvery, úroky,

ostatné príjmy.

3. O jednotlivých zdrojoch príjmov sa vedie presná evidencia. Pre účely dotácií zo štátneho rozpočtu a projektov z grantových programov sa vytvárajú v súlade s požiadavkami udeľujúcich subjektov osobitné bankové účty.

4. Príjmy organizácie získané z jej podnikateľských aktivít sa použijú na chod, činnosť a rozvoj organizácie.

Článok III.

Rozpočet

1. Pre potreby sprehľadnenia nakladania a použitia finančných prostriedkov zostavuje organizácia rozpočet obsahujúci základné rozpočtové položky. Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie každoročne.

2. Návrh rozpočtu na nadchádzajúci rok predkladá písomne členom organizácie na pripomienkovanie predstavenstvo organizácie najneskôr 30 dní pred skončením kalendárneho roka.

3. Rozpočet na nadchádzajúci rok musí byť schválený najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roka.

4. Zmeny rozpočtu počas roka schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok IV.

Rozhodovacia právomoc

1.O zásadných otázkach hospodárenia rozhoduje predstavenstvo organizácie a v období medzi rokovaniami predseda predstavenstva.

2. O použití mimoriadnych finančných zdrojov získaných v období medzi valnými zhromaždeniami organizácie rozhoduje predstavenstvo organizácie.

3. Výkonný riaditeľ operatívne riadi a usmerňuje čerpanie schváleného rozpočtu v súlade s účelom získaných finančných zdrojov a v súlade so všeobecne platným záväznými právnymi predpismi.

4. Predstavenstvo môže samostatne rozhodnúť o použití finančných prostriedkov do výšky 10 000 € (slovom desaťtisíc eur).

5. Predseda predstavenstva môže samostatne rozhodnúť o použití finančných prostriedkov do výšky 1 000 € (slovom jedentisíc eur).

6. Výkonný riaditeľ môže samostatne rozhodnúť o použití finančných prostriedkov do výšky 500 € (slovom päťsto eur).

7. Čerpanie finančných prostriedkov na výdavky neschválené v rozpočte organizácie povoľuje do výšky 500,00 € (slovom päťsto eur) predseda predstavenstva.

8. O vykonanie rozpočtových presunov medzi jednotlivými položkami rozpočtu musí výkonný riaditeľ organizáciepísomne požiadať predstavenstvo organizácie.

9. Zodpovednosť za hospodárenie organizácie nesie voči členskej základni výkonný riaditeľ a voči štátnym orgánom predseda predstavenstva.

10. Členovia organizácie s výnimkou štatutárnych zástupcov nenesú zodpovednosť za prípadné straty a schodky v hospodárení organizácie.

Článok V.

Účtovníctvo

1. Organizácia je povinná viesť účtovníctvo odo dňa svojho vzniku. V podmienkach organizácie sa účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

2. Účtovným obdobím organizácie je kalendárny rok. Pre interné potreby sa predkladá Správa o stave hospodárenia organizácie aj na valné zhromaždenie k termínu posledného kalendárneho dňa mesiaca pred konaním valného zhromaždenia.

3. Účtovníctvo sa vedie za účtovnú jednotku (organizáciu) ako celok a realizuje sa tak, aby poskytovalo relevantné podklady a informácie pre vypracovanie a kontrolu plnenia plánu a rozpočtu organizácie. Musí byť vedené priebežne, načas a preukázateľne.

4. Účtovné doklady sa spracovávajú na počítači. Použije sa účtovný program, ktorý zodpovedá požiadavkám a platnej legislatíve o účtovníctve. Po predchádzajúcej kontrole a schválení účtovných dokladov zodpovednými osobami organizácie, zabezpečí ich spracovanie osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva organizácie.

5. Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, sa dokladujú účtovnými dokladmi. Účtovníctvo musí byť vedené tak, aby hodnoverne zobrazovalo stav hospodárenia organizácie.

Článok VI.

Účtovné doklady

1. Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí mať tieto náležitosti:

a) označenie účtovného dokladu, ak nevyplýva z jeho obsahu aspoň nepriamo, že ide o

účtovný doklad,

b) obsah/popis účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak nevyplýva z účtovného

dokladu aspoň nepriamo,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak sa nezhoduje s dátumom podľa písmena d),

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby

zodpovednej za zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.

2. Účtovnými dokladmi v podmienkach organizácie sú:

a) peňažný denník

b) pokladničná kniha

c) kniha došlých faktúr

d) kniha odoslaných faktúr

e) príjmové a výdavkové pokladničné doklady

f) kniha objednávok

– pri bezhotovostnej operácii:

a) kópia objednávky,

b) zmluva, dohoda,

c) rozhodnutia, na základe ktorých vzniká finančná operácia,

d) dekrét o mzdovom zaradení pracovníka a každý iný doklad zakladajúci nárok na mzdu,

e) platobné poukazy (ak sa jedná o prvotný doklad pri operácii),

f) interný doklad (ak sa jedná o prvotný doklad pri operácii),

– pri hotovostnej operácii:

a) príjem do pokladne, výdaj z pokladne,

b) cestovný príkaz,

c) doklad o zúčtovaní peňažných preddavkov

– pri úkonoch majetkovej povahy:

a) príjemka,

b) výdajka,

Účtovné doklady musia byť vyhotovené bez zbytočného odkladu od zistenia skutočností, ktoré sa nimi dokladujú.

Článok VII.

Účtovné zápisy

1. Účtovné zápisy o účtovných prípadoch sa robia v slovenskom jazyku.

2. Účtovné zápisy sa vykonávajú zrozumiteľne, prehľadne.

3. Účtovné zápisy musia byť usporiadané spôsobom, ktorý umožní overiť zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období a tak, aby zabránili neoprávneným zmenám a úpravám týchto zápisov.

Článok VIII.

Kontrola účtovných dokladov

1. Formálna správnosť účtovných dokladov je finančná kontrola, ktorou sa overujú všetky finančné operácie. Ide o zistenia, či účtovné doklady majú všetky predpísané náležitosti v súlade s platným zákonom o účtovníctve a v prípade daňových dokladov tiež všetky náležitosti, vyplývajúce z platného zákona o DPH. Ďalej sa kontroluje, či operácie, ktoré obsahujú účtovné doklady, boli nariadené a schválené zodpovednými funkcionármi organizácie.

2. Kontrolu formálnej správnosti vykonáva príslušná osoba/zamestnanec pred zaúčtovaním účtovných dokladov.

3. Vecná správnosť je kontrola súladu údajov uvedených na účtovnom doklade so skutočnosťou. Preveruje sa správnosť výšky peňažných súm a správnosť účtovného obdobia, do ktorého má byť účtovný doklad zaúčtovaný.

4. Kontrolu vecnej správnosti a schvaľovania účtovných dokladov vykonávajú poverené osoby/zamestnanci podľa jednotlivých vymedzených okruhov zodpovednosti.

5. Predbežná finančná kontrola je súhrn kontrolných postupov, ktoré sú súčasťou finančného riadenia a ktorými sa overuje každá pripravovaná finančná operácia. Finančnou operáciou je príjem alebo použitie prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

6. Predbežná finančná kontrola sa z časového hľadiska realizuje pred uskutočnením platby a overuje sa, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení organizácie.

7. Vykonávanie predbežnej kontroly je v kompetencii osôb, ktoré majú poverenie na jej vykonávanie. V organizácii sú vykonávaním predbežnej kontroly poverení predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby svojim podpisom na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Týmto dokladom je:

pri bezhotovostnej operácii:

kópia objednávky,

zmluva – pred podpísaním,

rozhodnutia, na základe ktorých vzniká finančná operácia,

dekrét o mzdovom zaradení zamestnanca a každý iný doklad zakladajúci nárok na mzdu,

platobné poukazy (ak sa jedná o prvotný doklad pri operácii),

pri hotovostnej operácii:

príjem do pokladne,

výdaj z pokladne,

cestovný príkaz,

pri iných úkonoch majetkovej povahy:

príjemka,

výdajka,

doklad o vyradení majetku

8. Pri zložitých operáciách sa predbežná finančná kontrola z časového hľadiska realizuje v dvoch fázach, a to pred záväzkom (zmluva, objednávka) a pred uskutočnením platby.

9. Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.

10. Ak boli predbežnou kontrolou zistené nedostatky, sú osoby zodpovedné za jej vykonanie povinné oznámiť ich predsedovi predstavenstva a výkonnému riaditeľovi.

Článok IX.

Obeh účtovných dokladov

1. Obeh účtovných dokladov zabezpečuje plynulé a správne plnenie všetkých úloh účtovníctva vyplývajúcich z platného zákona o účtovníctve.

2. Preskúmanie účtovných dokladov z hľadiska vecného, formálneho a prístupnosti musí zodpovedný zamestnanec, alebo poverený člen predstavenstva, alebo dozornej rady preukázať svojim podpisom a uvedením dátumu na príslušnom účtovnom doklade.

3. Zodpovednosť za preskúmanie účtovných dokladov ako aj podpisové vzory dotknutých členov organizácie, oprávnených nariaďovať, schvaľovať a preskúmavať hospodárske a účtovné operácie organizácie tvoria prílohu týchto zásad.

4. Členovia a zamestnanci organizácie zodpovední za vedenie účtovníctva, čiastkových účtovných operácií, vyúčtovanie projektov a grantov a podobne sú povinní poskytovať ostatným oprávneným členom organizácie a kontrolným orgánom, ktorí skúmajú účtovné doklady, požadované vysvetlenia, prípadne písomné stanoviská.

5. Členovia a zamestnanci organizácie, ktorí prídu do styku s účtovnými dokladmi, sú povinní dodržiavať stanovené lehoty (termíny) a znášajú všetky dôsledky vyplývajúce z oneskorených úhrad a platieb (pokuty, penále a pod.).

6. Pre obeh účtovných dokladov v organizácií platí tento postup:

a) vyhotovenie alebo prevzatie pokladničných dokladov prvotnej evidencie,

b) vyhotovenie alebo prevzatie faktúr prvotnej evidencie,

c) vybavenie a skompletizovanie účtovných dokladov,

d) vykonanie formálnej, vecnej a predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov

a ich podpísanie zodpovednými osobami a členmi,

e) preskúmanie účtovných dokladov osobou zodpovednou za vedenie účtovníctva,

f) zaúčtovanie účtovných dokladov,

g) založenie, archivácia a skartácia účtovných dokladov.

7.Označenie účtovných dokladov, účtovných kníh a ostatných účtovných písomností a ich usporiadanie musí byť uskutočnené tak, aby bolo zrejmé, že sú kompletné a ktorého účtovného obdobia sa týkajú.

8. Opravy v účtovných dokladoch, účtovných knihách a v ostatných účtovných písomnostiach nesmú viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti a nesprávnosti účtovníctva. Opravy sa musia uskutočniť tak, aby bolo možné vždy určiť osobu, ktorá vykonala opravu, dátum vykonania opravy a aby z vykonanej opravy bolo možné zistiť obsah pôvodného účtovného zápisu.

9. Zaúčtovanie dokladu – účtovný doklad podpíše zodpovedný zamestnanec a uvedie sa dátum, kedy bol účtovný doklad zaúčtovaný.

10. Archiváciu a škartáciu vykonáva zodpovedná osoba v súlade príslušnými ustanoveniami platného zákona o účtovníctve ako aj platného zákona o archívoch a registratúrach.

Článok X.

Postup pri vybavovaní jednotlivých druhov účtovných dokladov

V podmienkach organizácie sa stanovujú tieto postupy pre jednotlivé druhy účtovných dokladov:

1. Pokladničné operácie.

Pokladničnú činnosť zabezpečuje poverená osoba/hospodárka/ekonómka organizácie. Pokladničné operácie možno vykonávať len na základe overených a zodpovednými osobami podpísaných účtovných dokladov. Hotovostné operácie (príjem – výdaj) realizuje pokladňa na základe príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ktoré vyhotovuje poverená osoba/hospodárka/ekonómka. Číslo príjmového a výdavkového pokladničného dokladu musí byť totožné s poradovým číslom zápisu v pokladničnej knihe.

Výdavkový doklad podpisuje vždy osoba (člen), ktorá hotovosť prijíma. Drobný nákup v hotovosti (cez pokladňu) musí byť vopred odsúhlasený výkonným riaditeľom. Každý doklad o nákupe musí podpísať osoba (člen), ktorá nákup uskutočnila. Výdavkový doklad musí obsahovať účel použitia predmetu nákupu.

Pokladničný doklad organizácie musí byť doložený príslušnými dokladmi o obstaraní, napr. potvrdenie o zaplatení, potvrdenie o výbere peňazí z peňažného ústavu, príkaz na pracovnú cestu a pod.

1.1 Maximálny denný zostatok pokladničnej hotovosti je stanovený sumou 500,00 € (slovom päťsto eur).

2. Objednávky

Objednávky vyhotovuje a ich evidenciu vedie poverená osoba/hospodárka/ekonómka organizácie. Objednávanie prác, služieb, materiálu, drobného hmotného majetku a investícií sa zabezpečuje písomnou formou v knihe objednávok v dvoch exemplároch, z ktorých originál sa odovzdá dodávateľovi. Kópia sa priloží k dodávateľskej faktúre pri likvidácii faktúry. Objednávka musí obsahovať všetky údaje podľa predtlače. Musí byť na nej uvedené IČO a číslo účtu zainteresovaných subjektov. Objednávka je právoplatná po schválení podpisom výkonného riaditeľa alebo predsedom predstavenstva. Objednávky sa vyhotovujú k finančnému čerpaniu výdavku z rozpočtu organizácie. Nemusia sa vystavovať v prípadoch, ak oprávnenosť výdavku upravuje zmluva resp. dohoda (pokiaľ sa v nej nedohodne inak), rozhodnutie predstavenstva, schválená žiadosť o poskytnutie preddavku a pod.

2.1 Organizácia je povinná zverejniť objednávku po schválení do 10 pracovných dní od vyhotovenia prostredníctvom svojej internetovej stránke v module Objednávky a zabezpečiť údaje týkajúce sa zverejnenia.

2.2 Organizácia zverejňuje na svojej internetovej stránke všetky objednávky – v štruktúrovanej a prehľadnej forme a v lehote, ktoré stanovuje zák. č. 211/2000 Z. z. v platnom znení ( minimálne jeden krát ročne) .

3. Dodávateľské faktúry

Dodávateľské faktúry došlé organizácii preberá poverená osoba/hospodárka/ekonómka organizácie, ktorá preskúmava ich formálne náležitosti. V prípade správnosti údajov zapíše došlé faktúry do evidencie došlých faktúr. Označia sa poradovým číslom a v stanovej lehote zabezpečí poverená osoba/hospodárka/ekonómka organizácie ich úhradu.

3.1 Dodávateľské faktúry pred likvidáciou preskúma výkonný riaditeľ alebo predseda predstavenstva po vecnej stránke, čo potvrdia svojim podpisom a uvedením dátumu, kedy kontrolu vykonali.

3.2 Ak má došlá dodávateľská faktúra formálne alebo vecné nedostatky, vracia sa ihneď dodávateľovi na ich odstránenie. Zistené formálne nedostatky došlých faktúr reklamuje poverená osoba/hospodárka/ekonómka organizácie. Oprávneným vrátením došlej faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota plynie znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

3.3 Organizácia zverejňuje na svojej internetovej stránke všetky zaplatené dodávateľské faktúry – v štruktúrovanej a prehľadnej forme a v lehote, ktoré stanovuje zák. č.211/2000 Z. z. v platnom znení.

4. Vystavené odberateľské faktúry

Za výkony, služby, práce, materiál pre cudzích odberateľov vystaví poverená osoba/hospodárka/ekonómka organizácie iným právnickým a fyzickým osobám, na základe podkladov došlé faktúry. Podklad k fakturácií musí obsahovať všetky náležitosti nevyhnutné k vystaveniu faktúry vrátane príslušných prvotných dokladov a spôsobu výpočtu fakturovanej sumy. Odberateľská faktúra sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostane v evidencii organizácie a jedno sa odosiela odberateľovi. Vystavené faktúry sa zapisujú do knihy odoslaných faktúr a sleduje sa ich úhrada podľa lehoty splatnosti.

5. Cestovné náhrady

Vyslanie zamestnancov a členov organizácie, u ktorých to umožňuje platná legislatíva o cestovných náhradách, na pracovnú cestu sa schvaľuje podpisom cestovného príkazu pred nástupom na pracovnú cestu a po jej ukončení takto:

a) predseda predstavenstva – všetkým členom a zamestnancom organizácie

b) dvaja členovia predstavenstva – predsedovi predstavenstva

c) výkonný riaditeľ – všetkým zamestnancom organizácie

5.1 Centrálnu evidenciu cestovných príkazov vedie poverený zamestnanec organizácie.

5.2. Zamestnancom a členom organizácie vyslaným na pracovnú cestu patrí náhrada výdavkov podľa legislatívy o cestovných náhradách.

5.3 Vyúčtovanie náhrad spojených s vykonaním pracovnej cesty a cestovné príkazy podpísané príslušnou osobou spolu s dokladmi (cestovné lístky, doklad o úhrade za ubytovanie, za parkovanie vozidla a pod.) sa predkladajú na schválenie k overeniu súladu finančnej operácie so zákonom o cestovných náhradách a internými smernicami. Výplata náhrad spojených s vykonaním pracovnej cesty sa realizuje v hotovosti z pokladne na základe podpísaných a schválených cestovných príkazov do 10 pracovných dní od ich predloženia poverenému zamestnancovi organizácie.

5.4 Pred vykonaním pracovnej cesty môže byť zamestnancovi/členovi poskytnutý preddavok vo výške predpokladaných výdavkov spojených s pracovnou cestou. Preddavok môže byť zamestnancovi/členovi vyplatený najskôr dva pracovné dni pred začiatkom pracovnej cesty z pokladne, a to len na základe podpísaného cestovného príkazu, na ktorom je označená stanovená výška preddavku a podpísanej žiadosti na vyplatenie preddavku.

5.5 Zamestnanec/člen, ktorému bol pred vykonaním pracovnej cesty poskytnutý preddavok je povinný predložiť vyúčtovanie výdavkov spojených s pracovnou cestou najneskôr do 10 pracovných dní po jej ukončení. V prípade, že zamestnanec/člen nevykoná pracovnú cestu, je povinný vrátiť preddavok do pokladne najneskôr v ďalší pracovný deň.

5.6 Vysielanie zamestnancov/členov na zahraničné pracovné cesty schvaľuje predseda predstavenstva (jemu dvaja členovia predstavenstva).

Článok XI.

Postup pri vybavovaní mzdovej agendy

1. Na plnenie svojich úloh uzatvára organizácia s fyzickými osobami zmluvy na rôzne druhy pracovný pomer, pričom sa riadi príslušnými ustanoveniami zákonníka práce platnými v čase podpisovania zmluvy. Personálnu agendu zamestnancov organizácie, pracovné zmluvy, podklady pre rozhodnutia o platoch zamestnancov, dohody o vykonaní práce vykonáva osoba poverená personálnou a mzdovou agendou.

2. Zamestnanci sú povinní doručiť osobe poverenej personálnou a mzdovou agendou doklady k evidencii dochádzky priebežne počas mesiaca príp. najneskôr v nasledujúci pracovný deň po ukončení mesiaca. Osoba poverená personálnou agendou zodpovedá za kontrolu dokladov k dochádzke podľa evidencie zamestnancov v dochádzkovom systéme a správnosť údajov v dochádzkovom systéme ako podklad pre výpočet miezd zamestnancov.

3. Osoba poverená personálnou a mzdovou agendou vykonáva:

– mzdovú agendu zamestnancov

– finančné plnenie z dohôd o vykonaní práce,

– zákonné zrážky – daňové, exekučné, výživné,

– odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, Daňovému úradu v Prievidzi,

– rozhodnutia o plate zamestnancov, platové postupy.

4. Výplatným dňom v organizácii je 15. deň kalendárneho dňa v mesiaci.

Článok XII.

Majetok organizácie

1. Majetkom organizácie sú veci v jej vlastníctve, majetkové práva a iné majetkové hodnoty.

2. Zmluvné nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku vždy podlieha schváleniu valným zhromaždením bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu, okrem nadobudnutia podľa bodu 2.1. písm. b).

3. Nadobudnutie vlastníctva hnuteľného majetku sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom organizácie a pridelenými finančnými prostriedkami.

4. S majetkom organizácie je oprávnená hospodáriť len organizácia, alebo poverená fyzická alebo právnická osoba na základe zmluvného vzťahu schváleného predstavenstvom organizácie.

5. Organizácia a poverené osoby vedú evidenciu o hmotnom a nehmotnom majetku organizácie v rozsahu a spôsobom určeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase nakladania s majetkom.

6. Organizácia a poverené osoby vykonávajú riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov organizácie 1 x ročne a v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

7. Správa o inventarizácii je predmetom rokovania a schvaľovania valného zhromaždenia.

8. Pre potreby hospodárenia si organizácia, po prerokovaní v predstavenstve organizácie, zriaďuje účty v peňažných ústavoch.

9. V rámci hospodárenia s majetkom organizácie, je organizácia oprávnená požiadať peňažné ústavy o úver len po schválení valným zhromaždením. Návrh predkladá predseda predstavenstva po predchádzajúcom prerokovaní v predstavenstve organizácie.

10. Organizácia môže založiť alebo zrušiť právnickú osobu, prípadne vstúpiť do už založenej spoločnosti alebo inej právnickej osoby – vložiť majetkový vklad do inej právnickej osoby (napr. vklad do základného imania, kúpa akcie, vklad členského podielu a pod.) len po schválení valným zhromaždením. Návrh predkladá predseda predstavenstva po predchádzajúcom prerokovaní v predstavenstve organizácie.

11. Organizácia alebo poverené osoby zabezpečia poistenie zvereného majetku organizácie a sú povinné dodržiavať práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy.

12. O riešení škôd spôsobených na majetku organizácie rozhoduje predstavenstvo organizácie na návrh predsedu predstavenstva a škodovej komisie, menovanej predsedom predstavenstva ihneď po vzniku škody.

Článok XIII.

Členské príspevky

1. Každý člen prispieva na činnosť organizácie formou riadneho členského príspevku, ktorý je schválený valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok.

2. Z riadneho členského príspevku platí organizácia 10 {263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} členský príspevok do krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej je členom.

3. Ostatných 90{263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} členského príspevku používa organizácia v rámci rozpočtu a v tejto výške môže žiadať dotáciu zo štátneho rozpočtu na projekty.

Článok XIV.

Dobrovoľný členský príspevok

1. Súčasťou rozpočtu RHNB podľa Stanov sú aj dobrovoľné príspevky členských miest, obcí, fyzických a právnických osôb. Finančné prostriedky získavané touto formou slúžia na financovanie projektov a bežnej činnosti, ktoré sú inak hradené z hlavného rozpočtu organizácie, alebo na ktoré by organizácia finančné prostriedky nemala.

2.O výške dobrovoľného členského príspevku na každý kalendárny rok, spôsobe stanovenia výšky a lehote splatnosti rozhoduje valné zhromaždenie uznesením na základe predloženého návrhu člena/členov na spolufinancovanie činnosti a projektu. Návrh na spolufinancovanie predkladá člen predstavenstvu OOCR v bežnom roku, najneskôr do termínu, kedy sa uzatvárajú podklady pre valné zhromaždenie.

3. Dobrovoľný členský príspevok uhradí člen na účet OOCR v rozpočtovom roku. Návrh na projekt na ich čerpanie bude zapracovaný do plánu aktivít a rozpočtu na rok, v ktorom sa bude projekt realizovať. Čerpanie štátnej dotácie bude teda možné po prechodnom roku.

4. Použitie dobrovoľného členského príspevku od jeho vloženia do ukončenia čerpania dotácie na stanovený účel:

a) dobrovoľný členský príspevok môže čerpať prispievateľ v roku jeho poskytnutia na určený účel;

b) OOCR vráti dobrovoľný členský príspevok prispievateľovi vo výške 100{263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} v prípade, že sa projekt nebude realizovať.

5. Predmetom žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore CR, bude 100 {263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} dobrovoľného členského príspevku, o ktorú sa bude OOCR uchádzať v zmysle uvedeného zákona. Projekt musí byť zameraný na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti organizácie cestovného ruchu. Projekt bude súčasťou Plánu aktivít OOCR na rok, kedy sa bude môcť príslušná dotácia čerpať.

6. Použitie pridelenej štátnej dotácie je podmienené kalkuláciou projektu nastavenou tak, aby 80{263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} nákladov bolo na zabezpečenie aktivít projektu a 20{263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} štátnej dotácie použije OOCR na krytie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu – na aktivity, ktoré sú súčasťou projektu (propagácia projektu, tlačová beseda a pod).

Článok XV.

Verejné obstarávanie

1.V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa zákazky delia na nadlimitné a podlimitné a proces ich zadávania je riešený zákonom. Proces zadávania zákaziek je závislý od zatriedenia

zákaziek:

a) Nadlimitná zákazka (v súlade s §4 ods. 2 zákona)

– od 207 000 eur – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,

– od 5 186 000 eur – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

b) Podlimitná zákazka (v súlade s §4 ods.3 zákona)

ba) Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu.

– od 5 000 eur vrátane – 207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,

– od 5 000 eur vrátane – 5 186 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

bb) Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespadajú do predchádzajúceho zaradenia (nie bežná dostupnosť na trhu).

– Od 20 000 eur vrátane – 207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,

– Od 30 000 eur vrátane – 5 186 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

2.Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka

– do 5 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu

– do 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, poskytnutie služby nie bežne dostupných na trhu

– do 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu.

3. Od spustenia elektronického trhoviska 1.3.2015 sa procesne postupuje pri zadávaní podlimitných zákaziek v zmysle limitov uvedených v ods. 1, písm. b I. v zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 91 – § 99 (Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).

Ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo vyššia ako 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile verejného obstarávateľa zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách.

4. Proces zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Proces zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou do 5 000 eur pri obstarávaní tovarov, služieb, prác postupuje verejný obstarávateľ priamym zadaním tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli efektívne a primerané jeho kvalite a cene.

Postup :

4.1. rozsah od 0 eur – 500 eur

Prieskum trhu sa nevykonáva, OOCR RHNB vystaví objednávku v súlade s obehom účtov. dokladov alebo realizuje nákup v obchodnej sieti na základe vlastného prieskumu trhu (telefonicky, porovnaním katalógových ponúk, cenníkov a pod.). Objednávka musí byť zverejnená na webovom sídle.

4.2. rozsah od 500 eur vrátane – 5 000 eur

OOCR – RHNB uskutoční prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a stanoví postup na zákazku, z oboch činností vypracuje formulár „Záznam z prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky“ (príloha č. 1)

Po schválení výberu dodávateľa zamestnanec OOCR RHNB zabezpečí vystavenie objednávky / zmluvy, jej evidenciu, ďalej postupuje v súlade s obehom účtov. dokladov. Objednávka/ zmluva musí byť zverejnená na webovom sídle OOCR RHNB.

5. Proces zadávania zákaziek, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu (v zmysle § 9b Zákona) s predpokladanou hodnotou:

a) od 5 000 eur – 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby,

b) od 5 000 eur – 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, sa riadi postupom prieskumu trhu.

OOCR následne :

– vypracuje písomnú Výzvu na predloženie cenovej ponuky (príloha 2), výzvu zašle minimálne trom potenciálnym uchádzačom.

– vyhodnotenie prieskumu trhu uvedie v tlačive Záznam z prieskumu trhu (príloha č.1);

– informuje uchádzačov o výsledku ;

komunikuje s vybratým dodávateľom (uzavretie zmluvy).

6. Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou v zmysle bodu 5) je verejný obstarávateľ

povinný zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

7. Ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu (príloha 3) o týchto ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

8. Zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri

ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu.

Verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokla-danou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadaním.

8.a. služby

– služobné cesty zamestnancov (ubytovanie, parkovanie, taxi služba a iné),

– prenájom priestorov a ubytovanie účastníkov podujatí,

– právne, poradenské, účtovné a poisťovacie služby,

– prepravné, špeditérske a kuriérske služby,

– prekladateľské služby,

– výdavky na reprezentačné účely vrátane výroby propagačných materiálov,

– školenia, kurzy, semináre,

– služby súvisiace so zabezpečením a prevádzkou elektronického aukčného systému,

– služby súvisiace s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratných

finančných prostriedkov;

– servis zariadení u autorizovaných dodávateľov,

– služby, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich

z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.

8.b. tovary

– pohonné hmoty, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do dopravných prostriedkov,

– vecné a kvetinové dary oceneným;

– výdavky na reprezentačné účely vrátane propagačných materiálov,

– drobné reklamné predmety,

– občerstvenie poskytnuté hosťom a orgánom OOCR RHNB

– tovar, ktorý z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky otázky neupravené týmito zásadami hospodárenia sa riadia inými vzájomne si neodporujúcimi predpismi organizácie, jej Štatútom alebo príslušnými všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi.

2. Týmito zásadami sa ruší platnosť Zásad hospodárenia, ktoré schválilo valné zhromaždenie organizácie uznesením číslo II./9/2012 zo dňa 14.11.2012.

3. Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.02.2016

4. Súčasťou týchto zásad sú 3 prílohy:

č. 1 ZÁZNAM z prieskumu trhu

č. 2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

č. 3 Súhrnná správa o zákazkách, ktorých hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur za obdobie ……………………

predseda predstavenstva

Bojnice 18.02.2016

Príloha č. 1

ZÁZNAM z prieskumu trhu

Názov predmetu obstarávania: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca):……………………………………………….

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa:………………………………..

Lehota na predloženie cenovej ponuky: ……………………………….

Oslovení dodávatelia:

1.

2.

3.

Do stanoveného termínu predložili ponuky nasledovní uchádzači:

Názov uchádzača

(obchodné meno, adresa)

Cenová informácia

v EUR s DPH na základe prieskumu trhu

Dátum doručenia cenovej ponuky

Splnenie podmienok účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybratý uchádzač: ________________________________________________________

(obchodné meno, adresa, IČO)

Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej ponuky, prípadne menšieho počtu ponúk): najnižšia cenová ponuka.

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Prieskum trhu vykonal:

Meno a priezvisko, funkcia v OOCR RHNB ____________________

podpis

S výberom súhlasia:

Meno a priezvisko, funkcia v OOCR RHNB ____________________ podpis

Schválil:

Meno a priezvisko štatutára OOCR RHNB ____________________

podpis

V Bojniciach dňa …………………….

Príloha č. 2

V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky

_________________________________________________________________________

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : ………………………………..

Sídlo : …………………………………

IČO : …………………………………

Telefón : …………………………….

Fax : …………………………….

e-mail : …………………………….

2. Miesto dodania predmetu zákazky :

3. Typ zmluvy :

4. Komplexnosť dodávky :

5. Variantné riešenie :

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :

7. Stručný opis zákazky :

8. Podmienky účasti :

9. Lehota na predkladanie ponúk :

10. Podmienky otvárania ponúk :

12. Podmienky financovania :

13. Kritériá na hodnotenie ponúk :

14. Ďalšie informácie :

…………………………………………………………. …………………………………..

(meno a priezvisko, funkcia podpis

Príloha č. 3

SÚHRNNÁ SPRÁVA

o zákazkách, ktorých hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur

za obdobie ……………………

p.č.

Predmet zákazky

Cena v Eurách s DPH

Cena v Eurách bez DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bojniciach dňa ………………………….

Vypracoval: ……………………………….

V Bojniciach dňa ……………………

X