Koncepcia rozvoja cestovného ruchu OOCR Región Horná Nitra – Bojnice pre roky 2014 -2020

Odvetvie cestovného ruchu predstavuje jedno z najdôležitejších odvetví hospodárstva a je súčasťou spoločenského i ekonomického života. Cestovný ruch ako odvetvie so svojím prierezovým charakterom sa priamo podieľa na rozvoji ďalších odvetví ako kultúry, dopravy, zdravotníctva, priemyslu, poľnohospodárstva a pod. Ovplyvňuje tvorbu nových pracovných príležitostí, zamedzuje neželanej migrácii obyvateľstva, stimuluje rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšuje starostlivosť o životné prostredie a je významným zdrojom finančných prostriedkov pre obce a samosprávy.
Každá destinácia má mať svoj smer, ktorým sa chce uberať, aby mohla byť úspešná na konkurenčnom trhu cestovného ruchu. Odpoveď na otázku kam smerovať a ako to dosiahnuť dáva strategický plán. Predpokladom spracovania plánu je analýza aktuálnej situácie v destinácii a následný návrh opatrení na zlepšenie.
Cieľom spracovania koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horná Nitra – Bojnice je charakteristika aktuálneho stavu destinácie z hľadiska primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu, dopravnej dostupnosti, ako aj návrh produktov a spôsobov propagácie destinácie do budúcnosti. Dokument je spracovaný na obdobie rokov 2014 – 2020.

Na požiadanie Vám dokument poskytneme.

X