Stanovy

Stanovy platné od 18.2.2016

STANOVY

oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE

Preambula

Región HORNÁ NITRA – BOJNICE je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území hornej Nitry s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

Čl. I.

Názov a sídlo oblastnej organizácie cestovného ruchu

1. Názov organizácie je:

Názov – slovenský jazyk: Región HORNÁ NITRA – BOJNICE

Názov – anglicky jazyk: Region HORNÁ NITRA – BOJNICE

Skratka: RHNB

2. Sídlom organizácie je Sládkovičova ul. č. 210/50 , 972 01 Bojnice

Čl. II.

Predmet činnosti

Región HORNÁ NITRA – BOJNICE (ďalej len organizácia) v záujme rozvoja cestovného ruchu na území hornej Nitry s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov vykonáva predovšetkým tieto činnosti:

a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,

b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,

c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov pri rozvoji cestovného ruchu,

d) spolupracuje s orgánmi TSK, SACR a obcí ako aj podnikateľskými subjektmi pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti, vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,

e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,

f) spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov regiónu hornej Nitry,

g) poskytuje svojim členom poradensko – konzultačné služby,

h) spracováva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,

i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v regióne hornej Nitry tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,

j) zostavuje a realizuje koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu hornej Nitry, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja hornej Nitry, krajskej a národnej koncepcie cestovného ruchu,

k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie vypracováva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu na svojom území,

l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu a poskytovaných služieb cestovného ruchu na svojom území,

m) vytvára, zabezpečuje, aktualizuje a spravuje integrované informačné systémy vo svojej pôsobnosti,

n) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,

o) zabezpečuje funkcie turisticko-informačnej kancelárie alebo turistického informačného centra, ktoré môže zriadiť alebo založiť,

p) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,

r) realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie,

s) tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály regiónu hornej Nitry ako destinácie cestovného ruchu,

t) vytvára pozitívny obraz regiónu hornej Nitry ako cieľového miesta cestovného ruchu,

u) zabezpečuje účasť regiónu hornej Nitry na domácich a medzinárodných výstavách, veľtrhoch a workshopoch cestovného ruchu,

v) tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území regiónu hornej Nitry,

y) poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie, organizuje študijno-poznávacie cesty po regióne pre zahraničných novinárov a iných relevantných partnerov.

z) zostavuje správu o činnosti, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok.

Čl. III.

Orgány organizácie

1. Orgánmi organizácie sú:

a) valné zhromaždenie,

b) predstavenstvo,

c) dozorná rada,

d) výkonný riaditeľ.

2. Na plnenie svojich konkrétnych úloh si Organizácia zriaďuje komory a komisie.

Čl. IV.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia organizácie.

2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie valného zhromaždenia písomne požiada najmenej jedna tretina členov organizácie alebo dozorná rada, zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia predstavenstvu.

3. Termín a program valného zhromaždenia oznamuje členom organizácie predstavenstvo tak, aby bola každému členovi valného zhromaždenia písomná pozvánka doručená najneskôr 15 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu člena valného zhromaždenia je možné doručovať pozvánku na valné zhromaždenie aj elektronickou poštou. V takom prípade je povinnosťou člena valného zhromaždenia zabezpečiť funkčnosť a dostupnosť elektronickej komunikácie a bez zbytočného odkladu oznámiť predstavenstvu zmenu jeho e-mailovej adresy.

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov a predseda alebo podpredseda alebo až do ich zvolenia členovia organizácie predstavujúci najmenej polovicu všetkých členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu. To platí len vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v pozvánke.

5. Až do zvolenia orgánov organizácie predsedá valnému zhromaždeniu primátor mesta Bojnice. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia.

6. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.

7. Uznesenie valného zhromaždenia o zásadných otázkach podľa bodu 9. tohto článku stanov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 {263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 {263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} všetkých ostatných členských subjektov.

8. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.

9. VZ rozhoduje o všetkých zásadných otázkach organizácie, najmä:

a) schvaľuje stanovy, volebný a rokovací rokovací, kompetenčný a podpisový poriadok, ich zmeny a dodatky,

b) v zmysle týchto stanov volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa,

c) ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány organizácie, ak to určujú stanovy,

d) schvaľuje zriadenie pracovných komisií,

e) schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti organizácie (ďalej len výročná správa),

f) rozhoduje o rozpustení alebo zrušení organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou organizáciou,

g) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov organizácie,

h) schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom organizácie,

i) rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov organizácie vrátane pôžičiek a úverov, schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu destinácie z hľadiska regionálnych priorít v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskom kraji a Slovenskej republike,

k) schvaľuje ročný plán aktivít organizácie,

l) vymenúva likvidátora organizácie.

10. Fyzická osoba, ktorá je členom organizácie, si uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby. Právnická osoba, ktorá je členom organizácie si uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu alebo osoby, ktorá má písomné splnomocnenie na jej zastupovanie na valnom zhromaždení. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie člena organizácie je rozhodujúce písomné splnomocnenie zástupcu.

Hlasovanie spôsobom „per rollam“

1. Pri rozhodovaní valného zhromaždenia, a to najmä v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu, sa bude uplatňovať hlasovanie per rollam. Hlasovanie spôsobom per rollam znamená hlasovanie, resp. vyjadrenie názoru formou obežníka, písomne, teda nie riadnym zasadnutím valného zhromaždenia.

2. Realizovať sa môže písomne, e-mailom, alebo iným spôsobom umožňujúcim zachytenie obsahu vyjadrenia člena RHNB s hlasovacím právom, a to v súlade so Stanovami.

3. Návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať spôsobom per rollam, pošle poverený člen predstavenstva RHNB (predkladateľ) elektronicky všetkým členom. Návrh uznesenia musí obsahovať predovšetkým:

a) vlastný materiál pre posúdenie predmetu hlasovania,

b) lehotu na zaslanie vyjadrenia,

c) písomný návrh, ako sa má vo veci predmetu hlasovania rozhodnúť,

d) návrh na uznesenie.

4. Vyjadrenie hlasovania k návrhu uznesenia na prijatie spôsobom per rollam doručí člen predkladateľovi návrhu písomne alebo e-mailom. Vyjadrenie hlasovania spôsobom per rollam nemožno vziať späť. Ak sa člen nevyjadrí k predloženému návrhu v stanovenej lehote, jeho hlas sa považuje za nesúhlasný.

5. Uznesenie na základe hlasovania spôsobom per rollam je prijaté vtedy, ak k predloženému návrhu uznesenia vyjadrí svoj súhlas alebo súhlasné stanovisko nadpolovičná väčšina členov, pri hlasovaní o zásadných otázkach podľa bodu 9 stanov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 {263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 {263da5d40d0eeafffb968948487cd183616daafcb0ebef37e1561af6ceae1fd8} všetkých ostatných členských subjektov.

6. O výsledku hlasovania spôsobom per rollam vyhotoví určený zástupca písomnú zápisnicu, kde uvedie počet účastníkov hlasovania, výsledok hlasovania a v prípade schválenia uznesenia aj úplné znenie prijatého uznesenia. Zápisnicu overujú riadne zvolení overovatelia svojimi podpismi.

Čl. V.

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je riadiaci orgán organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predstavenstvo má osem členov. Zastúpenie v predstavenstve je rozdelené tak, že štyria členovia predstavenstva sú zástupcami jednotlivých komôr organizácie, pričom za každú komoru je do predstavenstva zvolený jeden zástupca a štyria členovia predstavenstva sú zástupcami obcí.

3. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné, s možnosťou opätovnej voľby. Zánik funkcie člena predstavenstva uplynutím funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena predstavenstva do funkcie valným zhromaždením.

4. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, týchto stanov alebo uznesenia VZ neboli zverené inému orgánu organizácie.

5. Zasadnutia predstavenstva zvoláva predseda predstavenstva minimálne štyrikrát do roka prostredníctvom pozvánky, ktorú zašle každému členovi predstavenstva najneskôr 15 (pätnásť) dní pred konaním zasadnutia predstavenstva.

6. Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

7. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu predstavenstva.

8. Predstavenstvo najmä:

a) zvoláva VZ, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,

b) predkladá VZ návrh na zloženie orgánov organizácie na ďalšie volebné obdobie v súlade s týmito stanovami,

c) podáva návrh na výmaz organizácie a oznamuje Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zmenu stanov,

d) zostavuje ročný plán činnosti organizácie, projekt na pridelenie dotácie v zmysle zákona a vypracováva koncepciu rozvoja cestovného ruchu destinácie,

e) vypracováva návrh rozpočtu organizácie a výročnú správu a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,

f) hospodári s majetkom organizácie,

g) rozhoduje o vzniku a zániku členstva v organizácii, vedie zoznam členov Organizácie,

h) poskytuje informácie o činnosti organizácie členom organizácie,

i) poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí,

j) schvaľuje interné účtovné a organizačné smernice organizácie.

9. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť všetkých orgánov organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú tieto stanovy, uznesenia z VZ alebo uznesenia predstavenstva. Predseda predstavenstva predsedá valnému zhromaždeniu.

10. Z členov predstavenstva, ktorých nominovali obce, volí valné zhromaždenie predsedu predstavenstva.

11. Z členov predstavenstva, ktorých nominovali právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území hornej Nitry, ďalej len ostatní členovia, volí valné zhromaždenie podpredsedu predstavenstva.

12. Predseda je štatutárnym orgánom organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu organizácie podpredseda predstavenstva, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa odvolania, vzdania sa funkcie alebo nemožnosti vykonávať funkciu z iných dôvodov. V prípade ak súbežne ani podpredseda predstavenstva nemôže vykonávať funkciu predsedu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu člen predstavenstva so súhlasom ostatných členov predstavenstva.

13. Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti organizácie s cieľom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu.

14. Predstavenstvo schvaľuje rokovací poriadok predstavenstva.

15. Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.

16. Predstavenstvo môže rozhodovať aj mimo zasadnutia spôsobom „per rollam“ v odôvodnených prípadoch, ak je to potrebné a účelné z časového a ekonomického hľadiska. Hlasovanie „per rollam“ je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia predstavenstva a ak na základe zaslaných podkladových materiálov potrebná väčšina členov vysloví písomne rovnaké stanovisko.

Čl. VI.

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom organizácie.

2. Dozorná rada organizácie má štyroch členov, ktorých volí valné zhromaždenie. Obce a ostatné členské subjekty musia mať v dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu dozornej rady.

3. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné, s možnosťou opätovnej voľby. Zánik funkcie člena dozornej rady uplynutím funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena dozornej rady do funkcie VZ.

4. Členovia dozornej rady organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti.

5. Z členov dozornej rady, ktorí boli navrhnutí, volí valné zhromaždenie predsedu dozornej rady.

6. Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady minimálne štyrikrát do roka formou pozvánky, ktorú zašle každému členovi dozornej rady najneskôr 15 dní pred konaním zasadnutia dozornej rady.

7. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu dozornej rady.

8. Dozorná rada

a) volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady,

b) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva organizácie,

c) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie k nim valnému zhromaždeniu organizácie,

d) kontroluje hospodárenie s majetkom organizácie,

e) kontroluje, či je účtovníctvo organizácie vedené v súlade s osobitným predpisom,

f) kontroluje, či organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami organizácie,

g) upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky v činnosti organizácie a podáva návrhy na ich odstránenie,

h) upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo stanov,

i) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,

j) prešetruje podané sťažnosti členov organizácie týkajúce sa činnosti organizácie,

k) predkladá správu o svojej činnosti VZ minimálne raz ročne ku dňu 31. 12.

9. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe svojej praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čo preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace

10. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve a s pozíciou výkonného riaditeľa.

Čl. VII.

Výkonný riaditeľ

1. V mene organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ, vo veciach určených týmito stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami predstavenstva.

2. Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe nominácie predstavenstva. Predstavenstvo svoju nomináciu podloží výsledkami výberového konania. Prvého výkonného riaditeľa organizácie volí ustanovujúce valné zhromaždenie, a to na obdobie do zvolenia nového výkonného riaditeľa najbližším valným zhromaždením organizácie podľa prvej a druhej vety tohto bodu.

3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby a výkon jeho funkcie zaniká až zvolením nového výkonného riaditeľa valným zhromaždením na základe nominácie predstavenstva organizácie.

4. Ak sa výkonný riaditeľ vzdá svojej funkcie alebo je odvolaný, výkon jeho funkcie zanikne až zvolením nového výkonného riaditeľa valným zhromaždením, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie.

5. Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom organizácie. Výkonný riaditeľ zodpovedá za personálnu politiku organizácie v súlade so schváleným organizačným poriadkom organizácie. Výkonný riaditeľ ďalej riadi každodenný chod organizácie, najmä koordinuje a riadi všetky materiálne, finančné a technické zdroje organizácie, kontroluje či je hospodárenie organizácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami organizácie. Súčasne dbá o účelné využívanie finančných prostriedkov organizácie. Ďalšie pracovné povinnosti výkonného riaditeľa určuje predstavenstvo organizácie.

6. Výkonný riaditeľ predkladá predstavenstvu organizácie návrhy na prijímanie a uvoľňovanie zamestnancov organizácie.

7. Výkonný riaditeľ je oprávnený zriaďovať komisiu/e expertov, ako svoj poradný orgán.

8. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva a valného zhromaždenia organizácie s poradným hlasom.

9. Výkonný riaditeľ je oprávnený nakladať s majetkom organizácie vždy len so súhlasom predstavenstva a samostatne uskutočňovať finančné operácie do finančného limitu schváleného predstavenstvom.

Čl. VIII.

Podpisovanie a konanie menom organizácie

1. Za organizáciu sú oprávnení konať v rozsahu určenom týmito stanovami, a to každý samostatne, a podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva vo všetkých veciach, a výkonný riaditeľ v rozsahu uvedenom v Čl. VII. týchto stanov. Pritom sú všetci viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.

2. Oprávnené osoby za organizáciu konajú a podpisujú tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizácie podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Čl. IX.

Spoločné ustanovenia o orgánoch organizácie

Zo zasadnutí orgánov organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú päť rokov po skončení funkčného obdobia volených orgánov organizácie. Zápisnice vyhotovuje zapisovateľ a ich správnosť overujú svojím podpisom v prípade valného zhromaždenia dvaja overovatelia a v prípade predstavenstva jeden overovateľ do troch pracovných dní od zasadnutia orgánu. Zapisovateľa a overovateľov volí orgán organizácie na začiatku každého svojho zasadnutia. Kópie overených zápisníc sa rozposielajú všetkým členom organizácie; ich doručovanie elektronickou poštou je možné za podmienky predchádzajúceho písomného súhlasu člena organizácie.

Komora č. 1

Poskytovatelia ubytovacích služieb – ubytovacie zariadenia (hotely, botely, penzióny a pod. – podľa vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried)

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb

– reštaurácie, pohostinstvá (bary, kaviarne, nočné kluby, hudobné kluby, vinárne podobne)

Komora č. 2

Cestovné kancelárie, cestovné agentúry, sprievodcovia

cestovného ruchu

Komora č. 3

MICE – poskytovatelia kongresových služieb, organizátori

podujatí so zameraním na konferenčný a incentívny

CR, kongresové a výstavné zariadenia, tlmočníci a iní

Komora č. 4

Kultúra, relax a atrakcie – kultúrne a spoločenské zariadenia, kultúrne pamiatky, športové zariadenia, relaxačné zariadenia,

animačné služby, atrakcie

Ostatní členovia – vzdelávacie a výskumné inštitúcie, záujmové

združenia, média, novinári píšuci o CR, prevádzkovatelia informačných systémov

Dopravné systémy – dopravcovia, letisko, prístav, autobusová

a železničná stanica, dopravný podnik, taxi

3. Začlenenie ostatných členov do jednotlivých komôr sa uskutoční pri založení organizácie a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov. O začlenení pristupujúcich členov do komory po vzniku organizácie rozhoduje predstavenstvo.

4. Čestný člen OOCR je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa aktívne podieľa alebo podieľala na rozvoji región HN, vzdelávacia, vedecká, výskumná inštitúcia, ktorá má záujem prispieť k rozvoju regiónu HN. Čestný člen neplatí riadne členské príspevky a nemá hlasovacie právo.

Čl. XI.

Práva a povinnosti členov

1. Práva a povinnosti člena organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov a komôr organizácie a sú rovnaké bez ohľadu na príslušnosť člena ku ktorejkoľvek z komôr.

2. Zakladajúcim členom organizácie sa neposkytujú žiadne výhody oproti členom, ktorí pristúpia do organizácie počas jej existencie.

3. Člen organizácie má právo:

a) na informácie o činnosti a hospodárení organizácie,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,

c) voliť orgány a byť volený do orgánov organizácie,

d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch organizácie,

e) upozorňovať orgány organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie činnosti,

f) na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít organizácie,

g) na spoluprácu pri tvorbe ročného plánu aktivít,

h) zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách organizácie,

4. Člen organizácie má povinnosť

a) dodržiavať stanovy organizácie,

b) riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,

c) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,

d) poskytovať organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu potrebné pre jej činnosť,

e) poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,

f) člen organizácie – obec – najneskôr do konca februára bežného roka zaslať organizácii informáciu o počte prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci rok.

Čl. XII.

Vznik členstva a prijímanie nových členov

1. O prijatí za člena organizácie rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej prihlášky, ktorú predkladá uchádzač.

2. Prijatie za riadneho alebo pridruženého člena organizácie je podmienené:

a) písomným vyhlásením záujemcu o členstvo, že súhlasí so stanovami organizácie a bude ich dodržiavať,

b) zaplatením ročného členského príspevku, ktorého výšku stanovuje valné zhromaždenie organizácie. Pri vstupe riadneho alebo pridruženého člena organizácie v priebehu roka stanoví výšku členského príspevku predstavenstvo organizácie v závislosti od dátumu vstupu, pričom základom pre určenie členského príspevku je podiel odvodený od počtu mesiacov členstva v príslušnom roku.

3. Predstavenstvo organizácie je povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača najneskôr do 30 (tridsať) dní od dňa doručenia prihlášky.

4. Do zoznamu členov organizácie sa zapisuje každý člen organizácie s uvedením týchto údajov:

a.) pri fyzických osobách: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku,

b.) pri právnických osobách: obchodné meno, resp. názov, sídlo, IČO, osoba oprávnená konať menom právnickej osoby, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku.

Čl. XIII.

Zánik členstva

1. Členstvo v organizácii zaniká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov organizácie na základe:

a) oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z Organizácie,

b) zániku právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa bez právneho nástupcu, alebo smrti fyzickej osoby, alebo vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu,

c) vylúčenia člena z organizácie po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena organizácie.

2. Organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 (tridsiatich) dní odo dňa zistenia dôvodu zániku členstva podľa bodu 1. Pri zániku členstva podľa bodu 1 písm. a) a c) do 15 (pätnástich) pracovných dní písomne oznámi túto skutočnosť vyškrtnutému členovi.

3. Zánik členstva nezakladá nárok na vrátenie členských príspevkov, ani jeho pomernej časti, a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou organizácie.

Čl. XIV.

Členské príspevky a spôsob stanovenia ich výšky

1. O výške členských príspevkov na každý kalendárny rok, spôsobe stanovenia ich výšky a lehote ich splatnosti rozhoduje valné zhromaždenie organizácie uznesením.

2. Pri založení organizácie určí výšku členských príspevkov ustanovujúce valné zhromaždenie.

3. Spôsob stanovenia výšky členského príspevku je nastavený podľa:

a) výšky počtu obyvateľov

obec s počtom obyvateľov do 1 000

obec s počtom obyvateľov od 1 001 do 2 000

obec s počtom obyvateľov od 2 001 do 3 000

obec s počtom obyvateľov od 3 001 do 4 000

obec s počtom obyvateľov od 4 001 do 5 000

obec s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000

obec s počtom obyvateľov od 10 001 do 20 000

obec s počtom obyvateľov nad 20 001

b) zaradenia člena do komory i do prislúchajúcej skupiny podľa predmetu činnosti, ako je uvedené v tabuľke:

Poskytovatelia ubytovacích služieb,

poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb

 

Ubytovacie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klas. znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

triedy 4*, 5* v kategórii č. 1

– UZ < 50 izieb

– UZ < 100 izieb

triedy 1*, 2*, 3* v kategórii č. 1, 2

– UZ < 50 izieb

– UZ < 100 izieb

vo všetkých triedach v kategórii č. 3, 4, 5, 6, 7

– Penzión / turistická ubytovňa

– Kemping –

vo všetkých triedach v kategórii č. 9

– UZ –

– UZ – prázdninový byt –

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb-

  • Reštaurácia
  • Kaviareň
  • Bar/Nočný klub/Diskotéka
  • Vináreň
  • Cateringová spoločnosť
Cestovné kancelárie, cestovné agentúry a sprievodcovia cestovného ruchu – Cestovné kancelárie a cestovné agentúry

– Sprievodcovia cestovného ruchu

MICE

Kongresový a incentívny turizmus

(MICE-Meetings/Incentives/Conferences/Events- Exhibitions)

– Konferenčné priestory (akademická pôda, netradičné miesta, koncertné sály, kiná, divadlá, športové haly,

výstaviská a pod.

– Profesionálny organizátor konferencií, organizátor podujatí, podporný servis pre konferencie, poskytovateľ sprievodného programu

Doprava, kultúra, relax a atrakcie

ostatní členovia

(FO – fyzická osoba

PO – právnická osoba,

OZ – občianske združenie

 

 

– Dopravca (SAD) –

– Letisko –

– Požičovňa automobilov

– Požičovňa autobusov

– Taxislužba

– Kultúra, relax, atrakcie

– Umenie a zábava

– Športoviská

– Galérie/múzeá a neziskové organizácie

– Relaxačné zariadenie – wellness centrum

– Kultúrne a spoločenské zariadenia

– Ostatní

– Kolektívny člen

– Pridružený člen

– Vzdelávacie inštitúcie

Čl. XV.

Zásady hospodárenia a financovanie organizácie

1. Organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok a ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky.

2. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra toho kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku. V prvom roku činnosti sa zostavuje predbežný rozpočet vychádzajúci z termínu založenia organizácie.

3. Organizácia vedie účtovníctvo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami organizácie.

4. Organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jej prevádzkovú činnosť.

5. Zdrojom financovania organizácie sú :

a) členské príspevky,

b) mimoriadne členské príspevky

c) dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),

d) dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity organizácie cestovného ruchu,

e) príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,

f) odmeny za sprostredkovanie,

g) výnosy z činnosti turisticko-informačných kancelárií,

h) príjmy z predaja reklamnej plochy,

i) nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej únie,

j) ostatné príjmy.

6. Výnosy organizácie sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi jej členov.

Čl. XVII.

Spôsob zrušenia organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom

1. O zrušení alebo zlúčení organizácie rozhoduje valné zhromaždenie v súlade so zákonom a stanovami organizácie.

2. Pred zánikom organizácie sa vyžaduje likvidácia, ak jej majetok a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu.

Čl. XVIII.

Zrušenie organizácie bez likvidácie

1. Organizácia sa môže zlúčiť len s inou oblastnou organizáciou na základe písomnej zmluvy o zlúčení, ak to stanovy dotknutých oblastných organizácií nezakazujú.

2. Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach oblastnej organizácie, ktorá sa zlučuje. Zmluva o zlúčení musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zlučovaných oblastných organizácií.

3. Návrh na výmaz zlučovanej oblastnej organizácie z Registra krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu vedeným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „register“) predkladá jej štatutárny orgán, ktorého pravosť podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu na výmaz sa predloží zmluva o zlúčení, rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčení a o zrušení organizácie bez likvidácie.

4. Dňom výmazu zlučovanej oblastnej organizácie z registra prechádza majetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej oblastnej organizácie na oblastnú organizáciu, s ktorou sa zlúčila.

Čl. XIX.

Zrušenie organizácie s likvidáciou

1. Zápisom likvidátora do registra prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene organizácie na likvidátora.

2. Likvidátor robí v mene organizácie iba úkony smerujúce k likvidácii.

3. Ak likvidátor zistí predĺženie organizácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie konkurzu.

4. Likvidátor zostaví ku dňu vstupu organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch organizácie všetkým jej členom.

5. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku.

6. Likvidačný zostatok sa prerozdelí medzi členov organizácie pomerne podľa výšky ich členského príspevku v čase prijatia uznesenia o zrušení organizácie.

7. Do 30 (tridsiatich) dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz organizácie z registra.

8. Odmenu likvidátora určuje valné zhromaždenie.

9. Organizácia zaniká výmazom z registra.

Čl. XIX. a

Turistické informačné centrum

1. Turistické informačné centrum je účelové zariadenie, ktoré v rámci hornej Nitry alebo obce:

a) zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti cestovného ruchu,

b) zabezpečuje kontinuálne informovanie domácich návštevníkov a zahraničných návštevníkov poskytovaním informácií na základe aktualizácie ich obsahu, mapovania atraktivít daného regiónu, produktov cestovného ruchu a podujatí.

(2) Turistické informačné centrum môže zriadiť obec, organizácia cestovného ruchu alebo iný subjekt.

Čl. XX.

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy boli schválené ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 23. 02. 2012.

2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim valným zhromaždením.

3. Pri každom schválení zmien alebo dodatkov stanov sa vyhotoví aj úplné znenie stanov v znení zmien a dodatkov, ktorých správnosť okrem predsedu predstavenstva potvrdia svojimi podpismi overovatelia zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom boli zmeny alebo dodatky schválené.

4. Uznesenia mestských a obecných zastupiteľstiev zakladajúcich miest a obcí o súhlase na vznik organizácie tvoria prílohy č. 1 až č. 8 týchto stanov.

5. Dodatok č. 1 týchto Stanov bol schválený valným zhromaždením dňa 19.02.2015.

6. Dodatok č. 2 týchto Stanov bol schválený valným zhromaždením dňa 18.02.2016

 

 

V Bojniciach dňa 18.02.2016

 

predseda predstavenstva OOCR RHNB

X